21-10-2011

”Sælg huset og køb vindmølle-andele”

”Sælg hus og bil og køb vindmølleandele for pen-gene,” lød forleden en spøgefuld bemærkning om-kring nye vestjyske vindmølleprojekter. Baggrun-den er den såkaldte køberetsordning for naboer til nye møller.
 
Opfordringen antydede forventning om, at det er en guldrandet forretning at købe vindmølleandele for kostprisen. 20% af nye vindmølleprojekter skal ifølge loven udbydes til naboerne til kost-ægte priser for at fremme lokal velvilje overfor den vindkraft, som Folketinget har besluttet sig for.

At der er noget om snakken, bekræftes indirekte af, at der i mange nye mølleprojekter er indbyg-get så tydelige advarsler, at det er svært kun at opfatte det usædvanlig grundig forbrugeroplys-ning. Det kunne også opfattes som et forsøg på at skræmme købelystne naboer væk.

Og det lykkes i en del tilfælde. Pr. 1. januar 2011 havde 189 personer havde købt andele i de ni projekter, naboerne på det tidspunkt var blevet tilbudt 20% medejerskab i. Af de ca. 85.000 andele, der var udbudt, var nogle blevet helt udsolgt, mens andre projekter knap havde kunnet sælge nabo-andele. Nogle projekter havde kun kunnet afsætte 2% af de udbudte andele til borgerne i kommune, hvor møllerne skulle stå.

De 189 nye nabo-andelshavere havde i gennemsnit hver købt andele for knap en mill. kr., men da nogle kun havde købt til dækning af eget elfor-brug, havde andre købt for flere millioner kro-ner.

Naboer kan i nogle tilfælde være blevet betænke-lige ved udbudsmaterialet for mølleprojekterne, som så grundigt understreger risikoen ved at in-vestere i møllerne, at selv forbrugerombudsman-den næppe nogensinde har set noget lignende:

Der kan, hedder det, være usikkerhed både om-kring anlægsbudgettet, dvs. møllernes pris og projektets omkostninger, og den løbende drift, herunder især indtjeningen fra møllerne. Og nega-tive afvigelser i anlægsbudgettet sammen med en faldende markedspris på el kan betyde, at andele må sælges med tab, som kan blive væsentligt, som det udtrykkes enslydende i adskillige projekter.

I andre påpeges det, at selv mindre udsving i nedadgående retning i markedsprisen på el kan på-virke tilbagebetalingstiden ”voldsomt”, at pro-jektets faktiske omkostninger kan overskride de budgetterede, og at overskridelsen også her kan blive ”væsentlig”. Endelig kan man risikere, at møllen eller møllerne er ude af drift på grund af skader, ”eller at vind og vejr ikke er til fordel for vindmølledrift”, lyder andre advars-ler.

Hertil kan føjes, at møllerne ikke forsikres, så skader skal dækkes af ejerne selv. Og en under-stregning af, at man med mindst 80% af ejerska-bet suverænt bestemmer, om møllerne skal køre el-ler stå stille, som det f.eks. formuleres af el-selskabet Vattenfall, der forbeholder sig ret til nedregulering af møllerne ”som følge af opti-mering af Vattenfall-gruppens samlede produkti-on” (se Naturlig Energi september 2011).

Ifølge VE-loven, som køberetsordningen er en del af, kan usolgte andele efter forgæves at være tilbudt borgerne i møllekommunen, enten beholdes af projektudvikleren eller senere sælges til mar-kedsprisen. Samme mulighed har beboere i kommu-nerne, som for millioner af kroner har købt ind af nabo-andele til kostpris.

Tilbage